About Us

Board of Directors

(As of 26th June 2020)

PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE Masaaki Matsunaga
MANAGING DIRECTORS Hironori Mishina
Kazuhito Oura
Hiroshi Nagashima
DIRECTORS Yukihiro Hirahara
Koji Watanabe
Takeshi Shibata
Makoto Murato
Koji Iwai
Hiroshi Tamiya
AUDIT & SUPERVISORY BOARD MEMBERS Yutaka Okazaki
Tsuneyuki Takahashi
Shoichi Kobayashi
Ryuta Nakajima