Corporate InformationBoard of Directors
(As of 27th June 2019)

PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE Tomoatsu Noguchi
MANAGING DIRECTORS Toshiyuki Sugawara
Masaaki Matsunaga
Hironori Mishina
DIRECTORS Yukihiro Hirahara
Hiroshi Nagashima
Koji Watanabe
Kazuhito Oura
Tadashi Noguchi
Akihiko Daigo
Makoto Murato
AUDIT&SUPERVISORY BOARD MEMBERS Yutaka Okazaki
Tsuneyuki Takahashi
Kazutaka Muto
Shoichi Kobayashi

Copyright(c)2008 The Toa Reinsurance Company, Limited. All Rights Reserved.